Adatvédelmi tájékoztató

Tájékoztatjuk az Érdeklődőket és a Regisztrálókat az általunk kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedésekről, valamint az érintettek jogairól és azok gyakorlásának módjáról.

1. Adatkezelő:
Polgár Józsefné egyéni vállalkozó – Adatkezelési gyakorlata az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen alapszik.

2. A kezelt adatok köre
Regisztrálók esetében
• név
• e-mail cím
• telefonszám
• egyéb üzenet/közlendő (megadása önkéntes)

3. Az adatkezelés célja
A rendelkezésre bocsátott személyes adatokat abból a célból kezeljük, hogy az érdeklődőket, regisztrálókat a szolgáltatásainkról vagy a kezelés időpontjának változásáról telefonon vagy elektronikus úton közvetlenül tájékoztathassuk. Az érdeklődő számára történik
• direkt marketing célú tájékoztatás nyújtása e-mailen vagy hírlevél küldésével.

4. Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja az érdeklődő vagy regisztráló önkéntes hozzájárulása.

5. Az adatkezelés időtartama
Az adatkezelés az érdeklődő esetén a regisztráció vagy az értesítés kérés elküldésének napján kezdődik és az érdeklődő törlési kérelméig vagy a regisztráció vagy a keresési értesítéshez való hozzájárulás visszavonásáig tart.

6. A honlap üzemeléséről
A szervereinken tárolt, kezelt adatok vonatkozásában minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz az adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve a jogosulatlan megváltoztatása, megsemmisítése, felhasználása megakadályozása érdekében. Informatikai rendszerünk olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

7. Az érintettek jogai
Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az általunk kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, törlését. A regisztráció törlését az ügyfelek a kapcsolat menüponton keresztül vagy az kérhetik. Az kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül eleget teszünk a kérelemben foglaltaknak.
Az elektronikus hírleveleket, egyéb ajánlatokat a e-mail címről küldjük ki, ugyanezen a címen kérhetik regisztrációjuk törlését.

8. Jogorvoslat
Az érintett az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., posta cím: 1530 Budapest, Pf. 5., telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ), vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken.